Pravidlá spracúvania osobných údajov

 

Pretože si vážime dôveru našich zákazníkov, kladieme si za cieľ v našej spoločnosti Wolfpack Clothing chrániť ich dáta a súkromie. Chceme, si zákazníci mohli byť úplne istí, že s ich osobnými údajmi nakladáme nielen podľa súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov týkajúcich sa ochrany súkromia, ale taktiež s náležitou starostlivosťou a morálnou zodpovednosťou. Dáta, ktoré vznikajú používaním nášho internetového obchodu využívame na to, aby sme mohli zlepšovať naše služby a poskytovať kvalitný servis.

 

 

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

 

Predávajúci Lukáš Jašurek - Wolfpack Clothing (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“) o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: Lukáš Jašurek - Wolfpack Clothing

Emailová adresa: wolfpackclth@gmail.com

Telefónne číslo: +421902671195

 

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

3. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov:

    1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  1. Účelom spracovania osobných údajov je
  1. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 

 

 

5. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

 

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

 

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 

 

7. Doba uchovávania osobných údajov

 

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu wolfpackclth@gmail.com, telefónne číslo +421902671195, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

 

9. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

 

10. Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.3.2022